Algemene Voorwaarden Voetverzorging Hoogeveen

Voetverzorging Hoogeveen staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden 2018 van de Uiterlijke Verzorgingsbranche; 1 juli 2018. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (SER) en treden in werking per 1 juli 2018.

 1. Algemeen

Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Voetverzorging Hoogeveen en de cliënt waarop Voetverzorging Hoogeveen deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

 2. Inspanningen Voetverzorging Hoogeveen

Voetverzorging Hoogeveen zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Voetverzorging Hoogeveen zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.

 3. Afspraken

3.1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Voetverzorging Hoogeveen melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Voetverzorging Hoogeveen daarvoor € 24,50 (indien van toepassing vermeerderd met de porto- en administratiekosten) aan de cliënt berekenen.

3.2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Voetverzorging Hoogeveen de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.

3.3. Voetverzorging Hoogeveen zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zij Voetverzorging Hoogeveen op de hoogte stellen.

3.4. Afspraken worden gepland voor een bepaalde tijdsduur, deze tijdsduur is gebaseerd op een gemiddelde behandeling en een deel daarvan voor het reinigen van de werkomgeving voor de volgende behandeling. Cliënt kan geen aanspraak maken op de volledig in de agenda gereserveerde tijd.

 4. Ambulant

4.1. Indien een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Voetverzorging Hoogeveen gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Tevens dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Indien de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Voetverzorging Hoogeveen gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.

4.2. Indien de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

 5. Betaling

5.1 Voetverzorging Hoogeveen vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de website of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.

5.2 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant of per pin te voldoen. Eventueel kan hier vanaf geweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

 6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Voetverzorging Hoogeveen voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Voetverzorging Hoogeveen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit en zorgpas. Voetverzorging Hoogeveen neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Voetverzorging Hoogeveen behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voetverzorging Hoogeveen zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Voetverzorging Hoogeveen is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Voetverzorging Hoogeveen verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Voetverzorging Hoogeveen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetverzorging Hoogeveen is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Voetverzorging Hoogeveen geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:

- De cliënt de adviezen van Voetverzorging Hoogeveen omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.

- De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

- Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Voetverzorging Hoogeveen zelf.

10. Beschadiging en diefstal

Voetverzorging Hoogeveen heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Voetverzorging Hoogeveen meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien Voetverzorging Hoogeveen en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Indien de klacht gegrond is, zal Voetverzorging Hoogeveen de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Voetverzorging Hoogeveen en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Voetverzorging Hoogeveen via Provoet is aangesloten.

 De Geschillencommissie – Onafhankelijk, onpartijdig en deskundig

Voetverzorging Hoogeveen is via ProVoet lid van De Geschillencommissie. Hieronder meer informatie.

De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afdoening van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en een door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig.

12. Behoorlijk gedrag en huisregels

12.1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaven van reden.

12.2. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.

12.3. Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.

12.4. In de praktijk geldt een rookverbod.

 

13. Contra Indicaties
In het belang van de gezondheid van de cliënt, Voetverzorging Hoogeveen en andere cliënten kan de cliënt in geval van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

  • Besmettelijke (huid-) ziekten
  • Griep of ernstige verkoudheid
  • Koorts
  • Indien de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

14. Recht

Op de overeenkomst tussen Voetverzorging Hoogeveen en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.